• Zápis na školní rok 2020/21

  • Od 9. dubna běží správní řízení, které nějaký čas potrvá, protože ne všichni dodali potřebné podklady hned. Počítáme, že výsledky zápisu, tj. seznam s kódy přijatých a nepřijatých žáků vyhlásíme ve 30. denní lhůtě, tedy do 9. května. O zveřejnění výsledků obdržíte avízo na email. 
   Pro zveřejnění výsledků použijeme jedinečný desetimístný kód který jste obdrželi mailem po vyplnění on-line přihlášky (např. K5U4Z9DBXH).

   Aktualizované informace k zápisu 

   (v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva kvůli koronaviru)

   1. Zápis proběhne bez účasti dětí - seznámení se školou a motivační část záspisu proběhne dobrovolně po skončení karantény.
   2. Zápis proběhne v původně vyhlášených termínech 1. a 2. dubna 2020. V odůvodněných případech lze sjednat náhradní termín v dalším týdnu. Zápis je správní řízení, ve kterém je potřeba znát totožnost účastníků, proto se alespoň jeden zákonný zástupce dítěte dostaví k zápisu osobně nebo prokáže svou identitu na dálku jednou z možností uvedenou v bodu 4. Zákonný zástupce přinese/doloží tyto dokumenty:
    • rodný list zapisovaného dítěte,
    • občanský průkaz zákonného zástupce
    • doložení bydliště ve spádové oblasti (OP, popř. nájemní smlouva),
    • v případě cizinců pas s vyznačením formy pobytu
    • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
    • on-line vyplněnou přihlášku nosit nemusíte, budeme ji mít vytištěnou a připravenou k podpisu
   3. Zápis bude z důvodu minimalizace osobního kontaktu probíhat přes otevřené okénko jídelny (trochu jako na poště), které najdete hned vedle hlavního vchodu vlevo.  Ve středu 1.  dubna i  ve čtvrtek 2. dubna vám budeme k dispozici v časech 10-12 a 16-18 hod. rezervujte si prosím konkrétní čas prostřednictvím služby Doodle.
   4. Osobní účast u zápisu můžete nahradit:
    • zasláním vyplněné přihlášky a skenu požadovaných dokumentů z datové schránky jednoho ze zákonných zástupců do datové schránky školy ID: wnwx8hj
    • zasláním přihlášky s ověřeným elektronickým podpisem jednoho ze zákonných zástupců a skenu požadovaných dokumentů emailem na zapis@zsbrigadniku.cz
    • zasláním vytištěné přihlášky s ověřeným podpisem jednoho ze zákonných zástupců a skenu požadovaných dokumentů poštou na adresu: Základní škola Brigádníků, Brigádníků 510/14, Praha 10 - Strašnice, 100 00
   5. Termín pro podání přihlášek (distančně či osobně) je 8. dubna 2020. Dne 9. 4. bude zahájeno správní řízení. Rozhodnutí ve správním řízení vydáme nejpozději do 30 dnů (o případném prodloužení lhůty z důvodu komplikací v řízení stejně jako o případném termínu losování budeme účastníky informovat na webu školy a emailem). Rohodnutí bude mít následující podobu:
    • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, budou oznámena zveřejněním přidělených kódů na webu a na úřední desce školy, písemné rozhodnutí vystaví škola pouze na vyžádání. 
    • Rozhodnutí o nepřijetí budou rovněž oznámena zveřejněním přidělených kódů a zároveň zaslána účastníkům (do datové schránky či poštou).
   6. V případě dotazů se obraťte na zástupce ředitelky Petra Jansu, email jansa@zsbrigadniku.cz, tel.: 777 586 245

   Kritéria přijetí

   Do naší školy přijímáme přednostně děti ze spádové oblasti. Upozorňujeme, že naše spádová oblast se s účinností od dubna 2020 změnila vyhláškou MHMP. Seznam spádových ulic a podrobněji k našim kritériím přijetí viz: 

   Elektronická přihláška

   Zájemce o zápis prosíme, aby v předstihu vyplnili elektronickou přihlášku:

   Odklad školní docházky

   Pokud zvažujete žádost o odklad školní docházky, konzultujte svůj záměr s pedagogy v mateřské školce. Žádost o odklad se podává při zápisu a je třeba ji doložit kladným posudkem lékaře a pedagogicko psychologické poradny. Pokud příslušné posudky v době zápisu ještě nemáte, správní řízení se ve vašem případě do vydání posudku přeruší.